Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập nội dung của ecomfinance.vn, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây và cũng chấp nhận Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web và rời đi ngay lập tức.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và bạn sẽ tôn trọng tất cả các luật và quy định hiện hành.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web theo cách có thể làm giảm hiệu suất, làm hỏng hoặc thao túng nội dung hoặc thông tin có sẵn trên trang web hoặc làm giảm chức năng tổng thể của trang web.

Bạn đồng ý không làm tổn hại đến bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào bạn có thể tin là tồn tại trên trang web hoặc máy chủ nơi lưu trữ.

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí bao gồm các khoản phí pháp lý phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện nào trong thỏa thuận này và bạn sẽ đồng ý nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web.

Việc sao chép, phân phối trong bất kỳ phương pháp nào dù trực tuyến hay ngoại tuyến đều bị nghiêm cấm. Công việc trên trang web và hình ảnh, logo, văn bản và các thông tin khác là tài sản của ecomfinance.vn (trừ khi có quy định khác).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi cố gắng hoàn toàn chính xác trong thông tin được trình bày trên trang web của chúng tôi và cố gắng cập nhật thông tin đó trong một số trường hợp, một số thông tin bạn tìm thấy trên trang web có thể hơi lỗi thời.

ecomfinance.vn có quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc chỉnh sửa nào đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.